Jaarverslag Ouderraad van Het Schateiland, locatie ’Het Vlot’ schooljaar 2005-2006

Jaarverslag Ouderraad van Het Schateiland, locatie ’Het Vlot’ schooljaar 2005-2006

Uncategorized Comments Off

Activiteiten

Voor de verschillende activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvonden zijn werkgroepen
gevormd. In de werkgroepen namen OR-leden, teamleden en ouders deel.
Sinds het schooljaar 2004-2005 worden meer ouders van buiten de Ouderraad bij de werkgroepen
betrokken. Het hulpouderboekje is daarbij een belangrijk hulpmiddel: het geeft ouders inzicht in onder
andere de taken van de werkgroepen, stroomlijnt de oproepen voor ouders voor de werkgroepen en
andere activiteiten en maakt het geheel overzichtelijker. Aandachtspunt bij de werkgroepen blijft de
mix tussen leden met en leden zonder ervaring met de desbetreffende werkgroep, dit geldt voor zowel
de ouders als de leerkrachten.
De volgende activiteiten zijn mede door de OR georganiseerd: Kinderboekenweek, Suikerfeest,
Sinterklaasfeest, Kerstviering, Voorleesontbijt, Paasontbijt, Sport- en Speldag en de jaarafsluiting.
Voor de leerkrachten die afscheid namen werd een bloemetje en presentje verzorgd.
De OR vulde ook de grabbelton met cadeautjes voor jarige kinderen.
De versieringen in de grote hal worden door onder meer OR-leden verzorgd.
In verband met aanpassingen van het schoolplein is een werkgroep actief voor de herinrichting van
het schoolplein.
De voorzitter, Linda Bosma, heeft periodiek overleg gevoerd in het DMO (directie,
medezeggenschapsraad en ouderraad).
Speciale activiteiten waren de twee thema-avonden voor ouders die samen met locatie de Schakel
zijn georganiseerd. De thema-avond Computer (in onze locatie) was een daverend succes met een
opkomst van circa 70 ouders. Daarentegen kende de thema-avond Spel en Spelen (in locatie
Schakel) een bedroevend lage opkomt van 7 leerkrachten en 7 ouders (met opvallend genoeg geen
enkele ouder van de desbetreffende locatie de Schakel); de aanwezigen waren echter zeer
enthousiast over de avond. Het blijkt lastig te zijn om een thema te vinden wat genoeg ouders
aanspreekt.

Vergaderingen

Gedurende het schooljaar heeft de OR zes keer vergaderd. Bij al deze vergaderingen was een
teamlid en/of een lid van de directie aanwezig en bij de meeste vergaderingen een lid van de
medezeggenschapsraad.
Vaste punten op de agenda zijn de financiën (bijvoorbeeld stand van zaken met betrekking tot de
ouderbijdragen), nieuws uit het team, de werkgroepen, en nieuws uit de groepen (de groepsouder
heeft regelmatig contact met de groepsleerkracht over het reilen en zeilen in de groep).
Omdat de forse groei van de OR leidde tot problemen in de hanteerbaarheid van de vergaderingen is
voor het scholjaar 2005-2006 afgesproken dat ingeval van duo-groepsouders één van de twee duogroepsouders de vergadering bijwoont; bij voorkeur is dat een en dezelfde groepsouder voor alle
vergaderingen.
Bij de meeste vergaderingen van de Medezeggenschapsraad was de OR vertegenwoordigd door de
voorzitter.
De notulen van de OR zijn openbaar. Vroeger werden de notulen opgehangen op publicatieborden in
hoofdgebouw en dependance. Na verwijdering van de publicatieborden in n het hoofdgebouw kan dat
daar niet meer. In de dependance worden de notulen sinds begin 2005 niet meer opgehangen omdat
de indruk bestond dat de notulen door niemand werden ingezien.
Op verzoek kunnen de notulen per e-mail worden toegestuurd aan belangstellende ouders (via de
secretaris).
De algemene ouderavond die altijd aan het begin van het schooljaar werd gehouden is inde huidig
vorm afgeschaft. Dit omdat de laatste jaren slechts een handjevol ouders deze vergadering bezocht
ondanks pogingen om met aansprekend bijprogramma de aantrekkelijkheid te verhogen. Omdat op de
ouderavond de OR verantwoording dient af te leggen aflegt over zijn doen en laten is ervoor gekozen
de jaarverslagen van de OR op verzoek ter beschikking te stellen aan ouders. Dit wordt aangekondigd
in de Flessenpost. Indien er daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld veel ouders die vragen en/of
commentaar hebben over de gang der zaken) kan alsnog worden besloten een ouderavond te
houden. Afgelopen jaar heeft geen enkele ouder n.a.v. de jaarverslagen contact opgenomen met de
OR.

Samenstelling

In het schooljaar 2005-2006 bestond de OR uit 21 leden.
De samenstelling was een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 18 groepsouders. In
totaal zijn er 18 groepsouders voor 12 groepen; 6 groepen hebben een duo-groepsouder.
Elf van de 21 OR-leden uit het schooljaar 2004-2005 traden af: Marjo Bleij, Barbara Chatterton, Carola
Delstra, Lisia van Diest, Maja Etman, Ciska Hennekes, Petra Litjens, Berthie Melissen, Yvon van
Niekerk, Carolien Swarts en Femke Tijhuis. .
En eveneens 11 nieuwe leden traden aan: Birgitta Boender, Inge Hanselaar, Marieke Groeneweg,
Carla Henneveld, Jeanine Kouijzer, Marjolein Kuijvenhoven, Veroni Luk, Willy Smallegange, Hedy van
Waart, Marleen Wijers en Judith Wijtenburg
Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris bleef onveranderd.
Een punt van aandacht is de erg snelle doorstroom van OR-leden. De helft van de huidige OR bestaat
uit nieuwe leden; acht van de elf aftredende leden van de vorige OR is slechts één jaar lid van de OR
geweest. Dit brengt problemen op het gebied van continuïteit met zich mee omdat een nieuw lid
inwerktijd en een gewenningsperiode nodig heeft.

Author

Back to Top